Copyright

Deze website alsmede de inhoud van deze website  is het eigendom van Aryulight Diever en Jan Bijlsma. De informatie op deze website mag niet worden vermenigvuldigd, worden hergebruikt, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aryulight Diever en Jan Bijlsma.

De inhoud van deze website mag gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd worden, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder de volgende bronvermelding:

Copyright © Aryulight Diever, Jan Bijlsma, www.aryulight.nl

Aryulight behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Aryulight dit, schriftelijk, via e-mail, dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Indien u twijfelt of hierover meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Aryulight Diever, Jan Bijlsma. Zie de contact gegevens op de website.

     

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de Aryulight nieuwsbriefGecertificeerd
Shamballa Basic Teacher
Consciousness Energy Teacher
Reconnective Healing Practitioner Level I/II/III